I had the pleasure of being interviewed for Link Magazine at HHS about my research on gossip. Nice to see that a Dutch version was also made!

9 October 2018 • HNTB, Martine de Wit

Think of gossip as inevitable and use it

Gossip has a very bad reputation. Just google the word ‘gossip’ and you will find many ways to avoid gossip in your organisation. But actually gossip has quite an important role in the workplace, says Dominique Darmon, our Senior Lecturer of International Communication Management and member of the research group Change Management. We asked her: how can we use whispers through the grapevine to our advantage rather than to our detriment?

If you spend some time around the coffee machine, you’ll learn a lot about the unwritten company rules.

Some people proudly go around saying they don’t gossip. However, according to Dominique, that’s not very smart. “If you spend some time around the coffee machine, you’ll learn a lot about the unwritten company rules”, she explains. “For instance: when you hear two co-workers got fired for having a relationship, you’ll think twice when an interesting colleague flirts with you. It’s not all about the juicy details, there are actual lessons to be learned about the company culture.”

Redefine gossip

So this is from an employee’s point of view. But how about from a manager’s perspective? Dominique: “Many managers are afraid of gossip. I noticed that myself when I was doing research on the topic. By the title of my report – From fly on the wall to fly in the soup – you can tell things were challenging … It already starts with the definition of gossip. The neutral, academic definition of gossip is: people talking positively or negatively about an absent third party. But most people tend to leave out the possibility of positive gossip and only think of workplace bullying. Studies show that managers quickly feel threatened when employees hang out at the water cooler, even when the content of their gossip is positive.”

Get involved

Since managers themselves are quite a popular subject of tittle-tattle, isn’t it understandable that gossip makes them nervous? “True”, Dominque admits. “But rather than installing a no-gossip policy or suchlike, think of gossip as inevitable. And … use it! Too often managers lock themselves up in their offices and rely on reports, emails and statistics. But if things are off in your company or your leadership, the best way to find out is to step into the hallway and talk to people. Get involved, experience different points of view. Henry Mintzberg wrote an interesting book on this: Managing scrambled eggs. His message is: know what’s going on in your company. And gossip is a perfect source. For instance, as a manager, you can find out from hearsay that an employee is having trouble at home. If their results start to fall short, you know why and can show some understanding.”

Master the art of gossiping

So, becoming a gossiper could actually be to your advantage. How do you go about doing this? “Well, there is a tender point”, Dominique warns. “It’s all about trust. If you never gossip, people don’t tend to trust you. However, if you gossip all the time, they also won’t. You have to show interest and share enough useful information, but you shouldn’t overdo it. The content of the gossip is crucial too. If you say the wrong things, people are also unlikely to trust you. Culture plays a huge role in this. For example, it is acceptable in the Netherlands to gossip about the professional performance of another colleague, but talking about their physical appearance rarely happens. In France however, this is far more easily accepted. You can only imagine how much trouble a new French co-worker could get into when arriving in The Netherlands! There’s a lot more to explore when it comes to the role of culture in gossip. In fact, it’s the subject of my follow up research study: An Intercultural analysis of gossip.”

11 oktober 2018 • HNTB, Martine de Wit

Beschouw roddelen als onvermijdelijk en maak er gebruik van

Roddelen staat bekend als een slecht iets. Als je het woord ‘roddel’ alleen al googelt, vind je veel manieren om geroddel in jouw organisatie te voorkomen. Maar roddels hebben eigenlijk een best belangrijke rol op de werkvloer, zegt Dominique Darmon, hogeschooldocent International Communication Management en lid van de kenniskring Change Management. We vroegen haar: “Hoe kunnen we geruchten in ons voordeel gebruiken, in plaats van het te zien als nadelig?”

Sommige mensen zeggen trots dat ze niet roddelen, al is dat volgens Dominique niet erg slim. “Als je regelmatig bij de koffieautomaat te vinden bent, zul je veel ongeschreven bedrijfsregels ontdekken”, licht ze toe. “Als je bijvoorbeeld hoort dat twee collega’s ontslagen zijn omdat ze een relatie hebben, dan zul je je nog eens achter de oren krabben wanneer een leuke collega met je flirt. Het gaat hier niet om sappige details, maar er zijn echte lessen te trekken uit de bedrijfscultuur.”

Herdefinieer roddelen

Dit was vanuit het oogpunt van een medewerker, maar hoe kijkt een manager hier tegenaan? Dominique: “Veel managers zijn bang voor roddels. Dat merkte ik zelf toen ik onderzoek deed naar dit onderwerp. De titel van mijn onderzoek, From fly on the wall to fly in the soup (van vlieg op de muur naar vlieg in de soep), laat zien dat het een uitdaging was. Het begint namelijk al bij de definitie van roddelen. De neutrale, academische definitie van roddelen luidt: menselijke activiteit waarbij in positieve of negatieve zin over een derde persoon wordt gesproken die daarbij niet aanwezig is. Maar de meeste mensen beschouwen het enkel als pesten op het werk en zien niet in dat er ook positieve roddels kunnen zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat managers zich snel bedreigd voelen wanneer medewerkers rondhangen bij de waterkoeler, zelfs wanneer ze positief over iemand roddelen.”

Raak betrokken

Aangezien managers vaak een populair gespreksonderwerp zijn, is het dan niet begrijpelijk dat ze nerveus worden van roddels? “Natuurlijk”, geeft Dominique toe. “Maar in plaats van het opleggen van een roddelverbod, moet je roddelen juist als onvermijdelijk beschouwen … en er gebruik van maken! Vaak sluiten managers zich op in hun kantoor en beroepen ze zich op verslagen, e-mails en statistieken. Maar als er iets mis is met jouw bedrijf of leiderschap, kom je daar het best achter door je op de werkvloer te begeven en met mensen te praten. Raak betrokken en luister naar de verschillende standpunten. Henry Mintzberg schreef hier een interessant boek over: Simply managing. Zijn boodschap luidde: weet wat er speelt in jouw bedrijf. En roddels zijn de perfecte bron. Als manager kun je er bijvoorbeeld via geruchten achter komen dat een medewerker thuis problemen heeft. Als zijn werk daaronder begint te lijden, weet jij waarom en kun je begrip tonen.”

Maak je de kunst van het roddelen eigen

Het kan dus in je voordeel werken om een roddelaar te worden, maar hoe ga je dit aanpakken? “Nou, er is een gevoelig punt”, waarschuwt Dominique. “Het heeft alles te maken met vertrouwen. Als je nooit roddelt, vertrouwen mensen je vaak niet. Maar als je wél roddelt, vertrouwen ze je ook weer niet. Je moet juist interesse tonen en genoeg bruikbare informatie delen, zonder het te overdrijven. De inhoud van de roddels is ook belangrijk. Als je de verkeerde dingen zegt, zullen mensen je niet snel vertrouwen. Cultuur speelt hierin een grote rol. In Nederland is het bijvoorbeeld acceptabel om de professionele prestaties van een andere collega te bespreken, maar het uiterlijk van een persoon komt nauwelijks ter sprake. In Frankrijk wordt daar echter veel makkelijker over gedaan. Je kunt je voorstellen hoe een nieuwe Franse collega zich zo in de problemen kan werken als hij of zij naar Nederland komt! Er is nog veel meer te ontdekken over de rol van cultuur bij roddelen. Sterker nog, dit is het onderwerp van mijn vervolgstudie: An Intercultural analysis of gossip.”

Dominique Darmon has been a senior lecturer at The Hague University for Applied Sciences since 2012. She is the award winning author of "Have I Got Dirt for You: Using Office Gossip to Your Advantage" and "Roddel je naar de top: De ultieme kantoorgids." She teaches international communication management and is a member of the Research Group Change Management at the university. Dominique has more than fifteen years of experience as a television producer: she worked for the Canadian Broadcasting Corporation, for Vision TV, (Canada’s national, multi-faith television network) and produced documentaries for OMNI Television, (a Canadian multi-cultural station). Dominique then worked for SNV (Netherlands Development Organisation) as international campaign manager. Her work took her around the world, to places such as Russia, Indonesia, Cuba, Iraq, Cambodia, Malawi, Kenya, Uganda, Ethiopia and Papua New Guinea.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: