Not trial and error, but refusal and acceptance: Andries interviewt Ohad


In de podcast van deze week ga ik in gesprek met Ohad Ben Shimon, over zijn promotieonderzoek getiteld The Body Reorganized: The Role of Embodiment in Knowledge-based organizations. We praten over hoe je een promotieonderzoek vormgeeft, en dat, hoewel je een voorstel schrijft, je vaak lang niet altijd weet waar je eigenlijk aan begint. Ohad noemt dit Starting from The Middle, waarbinnen je, tijdens het onderzoek jezelf aanpast en nadenkt over hoe de verschillende concepten en onderdelen van je onderzoek zich tot elkaar verhouden. 

Ohad beargumenteert dat Embodiment een proces-based concept is: belichaming is nooit een statischgegeven. “I’m giving flesh to the skeleton of an outline.” Juist omdat het proces zo centraal staat zowel in de concepten waarmee hij werkt als in zijn onderzoek zelf, legt Ohad uit hoe hij omgaat met het feit dat onderzoek verandert terwijl het gaande is.

Hoe ga je te werk als je onderzoek verschillende disciplines raakt, waaronder cultural analysis, etnografie en organisatiestudies, en daardoor met verschillende soorten jargon in aanraking komt? Door juist te verkennen hoe het concept van embodiment verschillende betekenissen heeft in verschillende disciplines, en op verschillende manieren wordt gehanteerd, vertelt Ohad hoe hij zich tot de meervoudige betekenis hiervan verhoudt: “If I’m looking at embodiment I’m looking at a set of relations.” 

Hij heeft een deel van zijn onderzoek uitgevoerd bij de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, waar hij zijn studio heeft volgeschreven met korte teksten door belichaamd te schrijven; zogeheten vignettes. In de podcast legt Ohad uit hoe hij dit heeft gedaan, soms met gevaar voor zijn eigen lichaam, en hoe hij dit vastlegt op film door middel van een drone. 

Wat gebeurt er als de onderzoeker veronderstelde ‘controle’ verliest? Wat betekent dat voor het proces, en de idee dat onderzoek veelal resultaat-gericht en instrumenteel van aard moet zijn? Hoe navigeer je je eigen onderzoek wanneer deze vragen centraal komen te staan? Wellicht klinken deze vragen duizelingwekkend en onzeker. Maar, zo concludeert, Ohad: “I’m a happier person in the classroom as an embodied teacher.”

Podcast is in het Engels!

Luister naar de Podcast op Spotify!


In this week’s podcast I am talking with Ohad, about his PhD research entitled The Body Reorganized: The Role of Embodiment in Knowledge-Based Organizations. We discuss how you shape a PhD research project, and that, although you always need to write a proposal, you often do not know what you are actually starting with. Ohad calls this starting from the middle, within which the researcher, during the research process itself, adjusts and thinks about how the different concepts and parts of your research come to relate to each other.

Ohad argues that embodiment is a process-based concept: embodiment is never a static fact. “I’m giving flesh to the skeleton or an outline.” Precisely because the idea of process-based working is so central both in the concepts with which he works and in the research itself, Ohad explains how he deals with the fact that the research always changes while it is going on.

How do you proceed when your research touches on different disciplines, including cultural analysis, ethnography and organizational studies, and therefore also comes into contact with different types of jargon? By investigating how the concept of embodiment has different meanings in different disciplines, and is used in different ways, Ohad explores how he relates to the multiple meaning of this term: “If I’m looking at embodiment I’m looking at a set or relationships. ”

He conducted part of his research at the Rijksacademie of Visual Arts, where he has plastered his studio with short texts by doing embodied writing; so-called vignettes. In the podcast, Ohad explains how he did this, sometimes while putting his own body in danger, and how he records this on film through the use of a drone.

What happens if the researcher loses presupposed “control”? What does that mean for the process itself, and the idea that research should often be result-oriented and instrumental in nature? How do you navigate your own research when these questions are central? Perhaps these questions sound dizzying and uncertain to some, but Ohad concludes: “I’m a happier person in the classroom as an embodied teacher.”

Podcast is in English!

Listen to the podcast on Spotify!

Lecturer and researcher at the Hague University of Applied Science

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: